REKRUTACJA

Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, kandydaci do klas pierwszych mogą realizować naukę w oddziałach:
a) ogólnodostępnych,
b) integracyjnych.
Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem
________________________________________________________________________
Termin: od 12 lutego 2018 r. do 23 lutego 2018 r.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia.
Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.
Termin: 2 marca 2018r., godz. 12:00 Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 5 marca 2018 r,. godz. 8:00 do 14 marca 2018r., godz. 14:00
Rekrutacja na wolne miejsca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin: 16 marca 2018r., godz. 12:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Termin: 16 marca 2018r. do 21 marca 2018r., godz. 12:00 Potwierdzenie w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły
Termin: 22 marca 2018r., godz. 14:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Uwaga:
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny tzn., iż kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego /Informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin/.
_______________________________________________________________________
Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego reguluje Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin.
Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin reguluje:
Uchwała Nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji będą dostępne na stroniehttps://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-szkol-podstawowych/ 

 

Wnioski o przyjęcie do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów.

 

Rodzice uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Lublin, w której są zorganizowane co najmniej dwa oddziały klasy III, mogą składać wnioski o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Lublin, powstałej z przekształcenia gimnazjum, do klasy IV w roku szkolnym 2018/2019.
Rodzice uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Lublin, którzy w roku szkolnym 2017/2018 ukończą klasę VI, mogą składać wnioski o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Lublin, powstałej z przekształcenia gimnazjum, do klasy VII w roku szkolnym 2018/2019.
Termin składania wniosków: do 16 marca 2018r., godz. 12:00
Wnioski kierowane do dyrektora szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum należy składać bezpośrednio w sekretariacie danej szkoły
Termin:22 marca 2018r., godz. 14:00 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
Lista szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjum prowadzących rekrutację do klas IV i VII
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego, ul. Kunickiego 116
• Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka, ul. Smyczkowa 3
• Szkoła Podstawowa nr 10im. Henryka Sienkiewicza ,ul. Kalinowszczyzna 70
• Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II, ul. Elektryczna 51
• Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina, ul. Poturzyńska 2
• Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja, ul. Długosza 8
• Szkoła Podstawowa nr 19im. Józefa Czechowicza, ul. Szkolna 6
• Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
ul. Pogodna 19
• Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego, ul. Zygmunta Krasińskiego


Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


Termin: od 08.01.2018r., godz. 8:00 do 02.02.2018r., godz. 15:00 Składanie deklaracji o kontynuowanie wychowania przedszkolnego
Termin: 12.02.2018r., godz.8.00 do 02.03.2018r., godz.15.00 Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców i dostarczenie podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru
Termin: 22.03.2018r., godz.12.00 Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych
Termin: 23.03.2018r., godz.8.00 do 27.03.2018r., godz.15.00 Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/o. przedszkolnego w placówce zakwalifikowania
Termin: 29.03.2018r., godz.13.00 Publikacja listy kandydatów przyjętych

 


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą dostępne na stronie
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/szkoly-i-placowki/rekrutacja-do-szkol-i-placowek/rekrutacja-do-przedszkoli/