Rekrutacja

REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego: od 2 marca od godz. 8.00 do 20 marca do godz. 15.00,
Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru – wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców: od 1 kwietnia od godz. 8.00 do 10 kwietnia do godz. 12.00,
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców: 4 maja godz. 12.00,
Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 4 maja od godz.12.00 do 8 maja do godz. 15.00,
Publikacja listy kandydatów przyjętych: 11 maja godz. 13.00.

W terminie od 15 czerwca od godz. 8.00 do 19 czerwca do godz. 15.00 rodzice mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, zgłaszając swoje dziecko do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego poprzez wypełnienie wniosku wraz załącznikami w systemie lub bezpośrednio w siedzibie przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

 Na mocy Uchwały nr 511/XII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 roku wprowadzone zostały nowe kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonym przez Miasto Lublin.

 Wniosek należy wypełnić poprzez platformę rekrutacyjną dla rodziców, dostępną na stronie:Wniosek należy wypełnić poprzez platformę rekrutacyjną dla rodziców, dostępną na stronie: https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin

Wydrukowany wniosek należy złożyć w formie papierowej jedynie w przedszkolu pierwszego wyboru. O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność składania wniosków.

 

 W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z kancelarią przedszkola - tel. 81 746-24-14

 

Ważna Informacja !!!!!!!!!

 

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia wniosek w formie elektronicznej. Rodzic, składając wniosek w formie elektronicznej potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń zgodnie z klauzulą zamieszczoną we wniosku.
W ciągu 7 dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, rodzice wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami dostarczają do placówki pierwszego wyboru. Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat rekrutacji otrzymają Państwo na stronie internetowej www. lublin.eu w zakładce  -mieszkańcy/edukacja - Oferta edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez Miasto Lublin na rok szkolny 2020/2021