Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 12 lutego 2018 r. godzina 8.00 i potrwa do 2 marca 2018r.godzina 15.00.

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

 

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin (warunek: kryterium zamieszkania na terenie gminy).

Postępowanie rekrutacyjne może składać się z dwóch etapów:

W 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;

W 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

 Kryteria ustawowe:

Art. 131 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2 wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 10 punktów każde.

 Kryteria gminne:

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący.

Kryteria gminne określone w uchwale nr 652/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. oraz Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2018 r.:

1. pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 4 punkty,

2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 punkty,

3. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej 8 godzin dziennie – 2 punkty,

4. zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1 punkt,

5. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 punkt,

6. zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-5 lat – 1 punkt

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego obowiązujące w Mieście Lublinie

 Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 12 lutego br., od godz. 8.00 do 2 marca br. do godz. 15.00.

 

  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 22 marca br. godz. 12.00.
  • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 23 marca br. od godz. 8.00 do 27 marca br.do godz. 15.00.
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 29 marca br. godz. 8.00.

 

 

W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego. Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia. Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

  • Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 16 kwietnia br. od godz. 8.00 do 27 kwietnia br. do godz. 15.00,
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 8 maja br., godz. 8.00,
  • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 28 maja br., godz. 8.00 do 30 maja br., do godz. 15.00,
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 6 czerwca br. o godz. 15.00.

 

 

 Wniosek dziecka będzie możliwy do uzupełnienia i wydrukowania ze strony www.rekrutacja.p.lublin.eu od dnia 12 lutego br.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 5 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej, należy go wydrukować, podpisać i złożyć w placówce wskazanej jako pierwsza.

Wniosek można także pobrać w formie papierowej z przedszkola/oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego, a po wypełnieniu i podpisaniu złożyć w placówce pierwszego wyboru.

 O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszenia. Dzieci w wieku 2,5 lat oraz dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.
W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola