Dla rodziców

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w mieście Lublin

 

 

Składanie wniosku wraz z załącznikami: od 1 kwietnia br., od godz. 8.00 do 10 kwietnia br. do godz. 12.00.


Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 4 maja br. godz. 12.00.


Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 4 maja br. od godz. 12.00 do 8 maja br. do godz. 15.00.

Rodzice którzy złozyli wnioski do przedszkola proszeni są o telefonuczny kontakt z przedszkolem w celu uzyskania informacji czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola. W przypadku gdy dziecko zostanie zakwalifikowane rodzice proszeni są o potwierdzenie woli uczeszczania do przedszkola.

 


Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 11 maja br. godz. 12.00.


W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.


Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 


Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.


Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 

Potwierdzenie woli

Dnia 4 maja 2020 r. o godz. 12.00 zostanie podana do wiadomości informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do placówki. Informacja taka zostanie przesłana do Państwa na adres e-mail podany we wniosku i będzie także widoczna w systemie, po zalogowaniu na swoje konto.

Dla kandydatów zakwalifikowanych, kolejnym krokiem w procesie rekrutacji będzie potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Potwierdzanie woli będzie miało miejsce w dniach 4-8 maja br.

W celu potwierdzenia woli, rodzic, którego dziecko zakwalifikowało się do placówki:

  • jeżeli posiada podpis elektroniczny – może potwierdzić wolę elektronicznie w systemie, używając podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego jednego rodzica i wybierając przycisk „potwierdź wolę”,
  • jeżeli nie posiada podpisu elektronicznego – powinien przesłać uzupełnioną i podpisaną „deklarację potwierdzenia woli” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego zakwalifikowało się dziecko.

Wzór deklaracji oraz adresy e-mail przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdują się w załącznikach, a także w zakładce „pliki do pobrania” w systemie.

Aby przesłać deklarację potwierdzania woli należy pobraną deklarację zapisać na pulpicie, uzupełnić i podpisać na klawiaturze, po czym załączyć ją do maila i przesłać na adres jednostki kwalifikacji.

Następnie, po etapie potwierdzania woli, tj. dnia 11 maja br. o godz. 13.00 rodzic na adres e-mail wskazany we wniosku, otrzyma informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka do placówki.

 

Informacja dla rodziców dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Informujemy, iż termin dostarczania wniosków o przyjęcie do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego w formie papierowej zostaje przedłużony! Dotyczy to rodziców, którzy nie podpisali wniosku dwoma podpisami elektronicznymi.

Prosimy o dostarczenie wniosków wraz z załącznikami do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało przyjęte, osobiście lub drogą pocztową (poczta, kurier – decyduje data nadania) w terminie do dnia 12 czerwca br.