O nas

   
 
Przedszkole nr 34 w Lublinie rozpoczęło swoją działalność 1 września 1962 roku.
 
Pierwszym dyrektorem placówki była pani Janina Bogdańska, następnie Marianna Szydłowska i pani Józefa Ptasznik. Od roku 1991 do 2011 funkcję dyrektora przedszkola pełniła pani Alicja Gęba.
Od 1 września 2011roku nowym dyrektorem została mgr Sylwana Bartosiewicz.

Od początku swojego istnienia przedszkole było otwarte na nowoczesne formy i metody pracy z dziećmi. Współpracowało z wieloma instytucjami, które przygotowywały do pracy przyszłych nauczycieli, tj. Studium Nauczycielskie, UMCS, WODN.

 

W okresie istotnych zmian w Polsce, mających wpływ na zmianę myślenia i działania w obszarze szkolnictwa oraz nauk pedagogicznych, pani dyrektor Alicja Gęba zaangażowała się w tworzenie na terenie przedszkola grup pracujących metodą Marii Montessori. Z inicjatywy pracowników naukowych UMCS oraz nauczycieli z Centrum Pedagogiki Międzynarodowej w Nijmegen (Holandia) w roku 1993 powstały dwa oddziały prowadzone metodą Montessori (grupy M-1 i M-2). Początkowo praca miała charakter eksperymentalny, a nad jej prawidłowym przebiegiem czuwali pracownicy UMSC oraz nauczyciele holenderscy. Powstałe grupy cieszyły się dużym zainteresowaniem rodziców oraz środowiska lokalnego, dlatego też w roku 1994 powstał kolejny oddział – grupa M-3.

 

Trzy sale, w których mieściły się grupy montessoriańskie, zostały wyposażone w oryginalne pomoce dydaktyczne, umożliwiające realizację zadań wynikających z systemu pedagogiki Montessori – zasponsorowane przez stronę holenderską. Inne potrzebne pomoce, niezbędne do pracy tą metodą (m.in. materiał językowy, do edukacji kosmicznej, praktycznego życia), zostały zakupione lub wykonane przez kadrę pedagogiczną i rodziców.

W roku 2003 – w odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie dobrze rozwijającą się w przedszkolu metodą Montessori – rozpoczęła swoje funkcjonowanie czwarta grupa – M-4 a od wrzśnia 2009r. grupa M5

18 września 2008 roku – po spełnieniu wymaganych kwalifikacji wszystkie cztery oddziały prowadzone metodą Montessori zostały objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

Oprócz pięciu grup montessoriańskich, do których uczęszczają dzieci 3-, 4- i 5-letnie, w przedszkolu funkcjonują też oddział dla dzieci 5 i 6 letnich które realizaują roczne przygotowanie przedszkolne.

W  tej grupie realizowany jest program zgodny z założeniami programu wychowania przedszkolnego, jak również wprowadzane są elementy metody Montessori.

 

Przedszkole stara się podążać w kierunku zapewnienia swoim wychowankom jak najlepszego startu w życie, dając solidne podstawy nauki poprzez mądrą zabawę w bezpiecznym otoczeniu – tworzonym przez kompetentnych i życzliwych nauczycieli. W sposób szczególny troszczy się o zaspokajanie potrzeb i wszechstronny rozwój zainteresowań dzieci. Kładzie duży nacisk na indywidualne postrzeganie dziecka. Dzięki ciekawym i innowacyjnym zajęciom stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia i twórczego działania.

Zespół pedagogiczny inicjuje różnorodne formy współpracy z rodzicami i środowiskiem. W przedszkolu są organizowane dni otwarte, uroczystości przedszkolne, warsztaty zapoznające rodziców z materiałem dydaktycznym i różnorodnymi technikami pracy. Rodzice biorą udział w życiu przedszkola poprzez codzienny kontakt z wychowawcami. Aktywnie uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych i różnych przedsięwzięciach na terenie placówki. Przyczynia się to do budowania trwałej więzi zarówno między dziećmi a rodzicami, jak również między rodzicami a przedszkolem.

Nauczycielki opracowują biuletyny dla rodziców, w których informują o pracy w grupach, bieżącej tematyce zajęć i ważniejszych wydarzeniach. O osiągnięciach, zainteresowaniach i potrzebach swoich dzieci rodzice są informowani podczas zebrań, spotkań warsztatowych i za pomocą listu adresowanego do dziecka na zakończenie roku szkolnego.

 

 

 • ZAJĘCIA DODATKOWE

Od 1 października 2013r.na terenie przedszkola odbywają się:

 • zajęcia z języka angileskiego
 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
 • religia – dla dobrowolnie zadeklarowanych dzieci.

Każda z grup przygotowuje swoją ofertę edukacyjną dostosowana do oczekiwań rodziców i zainteresowań dzieci. Nauczycielki organizują warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe na hali MOSiR, zajęcia plastyczno – muzyczne przy współpracy MDK, warsztaty bębniarskie oraz warsztaty językowe.

 

 • WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM
 1. Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w różnorodnych imprezach środowiskowych (Wigilia Starego Miasta, Biennale Nałęczowskie, uroczystości organizowane przez Radę Osiedla Tatary), akcjach charytatywnych, konkursach plastycznych, muzycznych itp.
 2. Placówka organizuje zajęcia pokazowe dla studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS i KUL.
 3. Sprawuje również opiekę metodyczną nad zajęciami prowadzonymi przez studentów w ramach odbywających się na terenie przedszkola praktyk pedagogicznych.
 4. Współpracujemy z uczelniami z Łodzi, Poznania, Białegostoku i Warszawy.
 5. Propagujemy metodę Marii Montessori wsród przedszkoli z całej Polski poprzez  prowadzenie lekcji pokazowych, udostępnianiu własnych materiałów, prezentowanie pomocy wykonanych przez nauczycieli.
 6. Wspópracujemy z Wydziłałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin biorąc udziła w akcjach    " Hura makulatura" , " Posprzątajmy Lublin na wiosnę" i "Zbieramy baterie"
 7. Pomagamy zwierzakom ze schronisk włączając sie do akcji "Psiak".
 8. Współpracujemy z Poradnią Psychologoczno-Pedagogiczną  w zakresie pomocy dzieciom przejawiającym trudności w nauce (rozpoznanie rodzaju i stopnia trudności poprzez przebadanie w poradni).
 9. Co roku staramy sie nawiązać współpracę z innymi podmiotami, tak aby oferta przedszkola i zajęcia dla dzieci były atrakcyjne i zróżnicowane.
 10. Zapraszamy rodziców do współpracy z przedszkolem.

 


 •  Przedszkole bierze udziła w projekcie