Język angielski

 

Od września 2014r w przedszkolu prowadzone są zajęcia z języka angielskiego.

Zajęcia prowadzone są we wtorki i czwartki po 30 minut w każdej grupie.

Zajęcia prowadzi Pani Joanna Łuczko.

Zajęcia realizowane są w ramach podstawy programowej zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803)- załącznik nr 1

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1)uczestniczy w zabawach np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;
2)rozumie bardzo proste polecenia i reaguje na nie;
3)powtarza rymowanki, proste wierszyki i śpiewa piosenki w grupie;
4)rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestam

 

Angielski w przedszkolu.

 

 

Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego wprowadza obowiązkowe, bezpłatne lekcje języka obcego. Już od 1 września 2015 r. dotyczy to wszystkich pięciolatków. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem nauki języka obcego objęte zostaną wszystkie przedszkolaki.
Decyzja ta jest bardzo postępowa, gdyż znajomość języka angielskiego to jedna z podstawowych umiejętności w dzisiejszych czasach, którą należy zdobywać od najmłodszych lat.
Nauczyciele prowadzący naukę języka obcego w przedszkolu docelowo muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje:
• wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach,
• odpowiedni poziom znajomości języka obcego określony w rozporządzeniu,
• kwalifikacje do prowadzenia wczesnego nauczania języka obcego.
W nauczaniu dzieci języka obcego ważna jest pomysłowość i kreatywność zabaw i pomocy naturalny i swobodny, pozwalający na swobodne udoskonalanie w przyszłości.
Należy jednak pamiętać, że zajęcia językowe w przedszkolu powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Nie należy dzieci zmuszać, ponieważ może jedynie wystraszyć lub zablokować dzieci. Nie wszystkie dzieci w swobodny sposób od razu zaczynają w języku obcym mówić czy śpiewać, nie zawsze zajęcia językowe będą natychmiast dla nich przyjemnością. Każde dziecko jest indywidualną osobą, ma prawo do lęków i stresów, czy nieśmiałości. Zajęcia językowe są doskonałą okazją do przełamywania barier, do budowania pewności siebie czy zmniejszenia strachu przed nowością. Ważne jest także, by zajęcia językowe miały w sobie element rutyny, ukazujący dzieciom pewną stałość obecności nauki języka obcego w ich funkcjonowaniu.
Nauka powinna być przede wszystkim zabawą, ponieważ to zabawa jest podstawową aktywnością dziecka. Jeśli małe dziecko uzna język obcy za czynnik pozwalający mu na świetna zabawę i wyjątkowe działania, będzie cieszyło się na myśl o kolejnych zajęciach, a rozwój jego umiejętności językowych będzie odbywał się w sposób niezwykle
Dziecko kończące przedszkole:
• potrafi rozpoznać brzmienie i melodię języka angielskiego
• rozumie proste polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje
• rozumie poznane słowa
• zna piosenki i wierszyki
• rozumie sens opowiedzianych historyjek, wspieranych obrazkami, gestami, przedmiotami
• nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu
• powtarza proste zwroty często używane w grupie
• obdarza uwagą dzieci i dorosłych
• przestrzega obowiązujących reguł
• umie się przedstawić w języku angielskim

Autor: Joanna Łuczko, nauczyciel języka angielskiego.