Informacje dla rodziców

 

 

 

 

 

1. Opłaty za przedszkole

 

Płatności za przedszkole należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca na numer konta:

Od dnia 1 wrzesnia 2018r. wpłat można dokonywać wyłacznie  na indywidualne konto  dziecka.

 

Aktualna stawka żywieniowa wynosi 5,50 zł i obejmuje:

Śniadanie - 1,50 zł
Obiad - 2,70zł
Podwieczorek - 1,30 zł

 

2. Opłaty za czesne


Opłata za czesne naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze śwadczeń przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej

(ponad 5 godzin dziennie) w wysokości 1,00 zł.

godziny bezpłatne pobytu dziecka - 8.00 -13.00 ( realizacja podstawy programowej)

Sposób wyliczania opłaty za czesne:
1,00 zł x (ilość godzin ponad podstawę) x (ilosć dni roboczych w m-cu)

 

3.  Ulgi i zwolnienia z czesnego

 

Uchwała Nr 558/XXIV/2012
Rady Miasta Lublin
z dnia 18 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę nr 141/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 5 i ust.
7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – uchwala się, co następuje:
§ 1
W uchwale nr 141/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin (Dz. Urz.
Woj. Lubelskiego Nr 118, poz. 2082 ze zm.) - w § 2 dodaje się ustęp 3 i 4 w brzmieniu:
"3. Wprowadza się ulgi w odpłatności, o której mowa w § 2 ust. 1 dla dużej rodziny w następującej wysokości:

1) ulga na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Miasto Lublin – 50%,
2) ulga na dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Miasto Lublin – na pierwsze 20%, na drugie 80%,
3) ulga na troje dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Miasto Lublin – na pierwsze 20%, na drugie 80%, na trzecie i kolejne 100%.
4. Przez dużą rodzinę, o której mowa w ust. 3 należy rozumieć rodzinę zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie Miasta Lublin, składającą się
z rodziców/rodzica/opiekunów prawnych, posiadającą na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy
dziecko uczy się lub studiuje."
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 3
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w przedszkolach i szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

 

4. Zajęcia dodatkowe

 

Przedszkole posiada  propozycję zajęć dodatkowych, takich jak:  logopedię, naukę języka angielskiego, gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, warsztaty w MDK, religię.

Przedszkole objęte jest również programem rozwoju talentów w ramach, którego Fundacja Misja Dzieciom prowadzi cykl bezpłatnych zajęć artystycznych na zasadach wolontariatu dla wychowanków przedszkola. Dzieci na zajęciach  biorą udział w zajęciach  w ramach programu "Rozwój Talentów"

Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w godzinach pobytu dziecka

 

Celem tego  programu jest rozwijanie predyspozycji muzycznych, wokalnych , rytmicznych i tanecznych u dzieci.

 

Prosimy o wspieranie Fundacji darowizną, wpłacają na  konto fundacji:

 

Fundacja Misja Dzieciom

Nordea Bank Polska

04144012730000000016676397