Deklaracja dostepności

Wstęp deklaracji


Przedszkole nr 34 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 34 http://www.przedszkole34.lublin.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Przedszkole nr 34
ul. Motorowa 10
20-214 Lublin


Data publikacji strony internetowej: rok 2011
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.01.31

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • część dokumentów nie posiada:

– warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
– opisów alternatywnych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
– audiodeskrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
– prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast).

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-31.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoby do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwana Bartosiewicz
e-mail: poczta@p34.lublin.eu
Telefon: 81 746-23-14

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
1. Aby wejść do budynku przy wejściu głównym( z boku budynku) należy pokonać schody oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
2. Budynek jest dwupoziomowy – aby dostać się na poziom powyżej parteru, należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
4. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.