COVID-19

Informacja dla rodziców

 

Drodzy Rodzice !

Zaczynamy nowy rok szkolny 2021/2022

 Poniżej przekazujemy  garść informacji na dobry początek.

Pierwsze dni pobytu Państwa dzieci w przedszkolu – szczególnie tych najmłodszych, które po raz pierwszy przyjdą do przedszkola, będą trudne dla wszystkich. Prosimy o cierpliwość, wyrozumiałość i zaufanie naszemu doświadczeniu.

Wszyscy mamy przecież wspólny cel: bezpieczeństwo, radość i dobre samopoczucie naszych Dzieci.

Sylwana Bartosiewicz, Dyrektor Przedszkola nr 34 w Lublinie

 

 Podstawowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego
obowiązujące w przedszkolu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

 

1. Do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe, wolne od jakichkolwiek infekcji. Dziecko do przedszkola przyprowadza i odbiera jeden rodzic/opiekun, bez osób towarzyszących, np. starszego rodzeństwa;


2. Dzieci są odprowadzane do przedszkola i odbierane tylko przez osoby zdrowe.

3.Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z do oddziału przedszkolnego po przekazaniu dziecka osobie z obsługi mają niezwłoczny obowiązek opuszczenia przedszkola. 


3. Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli miało kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub przechodzącą okres kwarantanny, do czasu stwierdzenia przez służby sanitarne, że jest ono zdrowe.


4.Rekomenduje się przebywanie na terenie przedszkola  w maseczkach zakrywających usta i nos .

 

Rodzice maja obowiązek przyprowadzenia dziecka do przedszkola najpóżniej do godz. 8.30.

5. Osoby odprowadzające i odbierające dzieci zachowują w budynku przedszkola dystans społeczny (min. 1,5 m).


6. Dzieci, u których pojawiają się objawy infekcji (np. gorączka, kaszel, katar) są natychmiast izolowane. Rodzice lub inne upoważnione osoby mają obowiązek je niezwłocznie odebrać. Jeśli nie mają takiej możliwości, wzywane są służby sanitarne, które decydują o ewentualnym zabraniu dziecka do szpitala. W związku z tym, przynajmniej jedno z rodziców powinno pozostawać w ciągu dnia w kontakcie telefonicznym z przedszkolem.

7.Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

8.Personel placówki będzie komunikował się z rodzicami/opiekunami dziecka telefonicznie.


9. Rodzice mają obowiązek podać aktualne numery telefonów.

10. Pracownicy przedszkola, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, mierzą temperaturę ciała dzieci.

11.Rodzice/ opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania placówki o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 stwierdzonego u dziecka, rodzica/ opiekuna dziecka.


12.Dzieci i pracownicy myją ręce wodą z mydłem kilkakrotnie w ciągu dnia, w tym – niezwłocznie po stawieniu się w przedszkolu.


13.Nie są dopuszczani do pracy pracownicy z objawami infekcji oraz mający kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub przechodzącą okres kwarantanny, do czasu stwierdzenia przez służby sanitarne, że są oni zdrowi.


14.Pracownicy, u których pojawiają się objawy infekcji są niezwłocznie odsuwani od wykonywania obowiązków i kierowani na konsultację lekarską.


15.Powierzchnie i przedmioty, z którymi mają kontakt dzieci i inne osoby przebywające w przedszkolu, są zmywane środkiem z detergentem lub dezynfekowane, a pomieszczenia przedszkola – systematycznie wietrzone.


16.Używanie przez dzieci na terenie przedszkola maseczek lub przyłbic ochronnych nie jest obowiązkowe, ale dopuszczalne, jeżeli rodzic dziecka wyraża taką wolę.


17.Używanie przez pracowników na terenie przedszkola maseczek lub przyłbic ochronnych nie jest obowiązkowe, ale dopuszczalne, jeżeli pracownik wyraża taką wolę

 

 Każda osoba wchodząca na teren przedszkola ma obowiązek stosowania się do wewnętrznych obostrzeń.